Algemene Voorwaarden

Delano Balten
De Oude Veiling 37
1689AB Zwaag
Tel: 06-41162057
E-Mail: info@delanobalten.com

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 Offerte: alle aanbiedingen van Delano Balten aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan. 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Delano Balten en Opdrachtgever. Opdracht: de dienst of het product dat door Delano Balten geleverd zal worden. 
 Delano Balten: Delano Balten, KvK 70800731, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer. 
 Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Delano Balten de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarde van deze algemene voorwaarden. 
 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. 
 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, facebook, andere social media, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever. 
 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

Artikel 2. Toepassing -
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Delano Balten en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Delano Balten slechts bindend indien en voor zover deze door Delano Balten uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanvaarding
van de opdracht - Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Delano Balten werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Delano Balten houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Delano Balten onaanvaardbaar maken. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Delano Balten is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht -
Delano Balten zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Delano Balten gebruikelijk werkt. Delano Balten spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Delano Balten zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen. Delano Balten levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door Delano Balten slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto of video te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Delano Balten en kan extra kosten met zich meebrengen. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

Artikel 5. Levering
Delano Balten - hanteert slechts geschatte levertijden. Digitale bestanden met Fotografische en/of filmische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Delano Balten vastgesteld Digitale fotobestanden en filmbestanden worden uitsluitend digitaal aan opdrachtgever geleverd tenzij anders is afgesproken.

Artikel 6. Vergoeding -
Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Delano Balten gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Delano Balten een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde. Indien aannemelijk is dat Delano Balten hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Delano Balten dit doorberekenen aan opdrachtgever. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen. Alle door Delano Balten genoemde bedragen zijn exclusief btw.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden -
Delano Balten zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan opdrachtgever. Een aanbetaling is alleen vereist indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 8. Annulering en opschorting
- Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Delano Balten, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Delano Balten gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor Delano Balten niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal Delano Balten trachten een vervangende fotograaf/filmmaker te vinden, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en 10% incassokosten.

Artikel 9. Klachten -
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de foto- en/of filmbestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Delano Balten. Klachten na deze 7 dagen worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 10. Auteursrecht -
Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s en/of films voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van Delano Balten. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Delano Balten, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet in acht te nemen. Elk gebruik van een werk van Delano Balten dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Delano Balten. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Delano Balten, rekent Delano Balten drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Delano Balten.

Artikel 11. Aansprakelijkheid -
Indien Delano Balten aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld Delano Balten is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Delano Balten is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens. Delano Balten is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Delano Balten of diens vertegenwoordigers. Delano Balten is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Delano Balten aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Delano Balten toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Delano Balten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Delano Balten is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Delano Balten geleverd zijn. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 12. Vrijwaring - 
De Opdrachtgever vrijwaart Delano Balten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Delano Balten toerekenbaar is. Indien Delano Balten uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Delano Balten zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Delano Balten, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Delano Balten en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 13. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden - 
Delano Balten houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Delano Balten aan opdrachtgever medegedeeld. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen -
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Delano Balten partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. De rechter in de vestigingsplaats van Delano Balten is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Delano Balten het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15. Overige bepalingen
- Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.

Artikel 16. Verjaring
- In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Delano Balten en de door Delano Balten bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.